Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 25 mei 2018. Algemene Voorwaarden Spaarkoning, gevestigd aan Kwartellaan 20, 1343 AH, te Almere, ingeschreven bij de KvK onder nummer 32110968.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Spaarkoning: Spaarkoning, ingeschreven bij de KvK onder nummer 32110968.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Spaarkoning voor of ten behoeve van de Gebruiker heeft verricht.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Gebruiker en het Bedrijf.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Spaarkoning en de Gebruiker op grond waarvan de Gebruiker gebruikrecht voor de applicatiesoftware verkrijgt.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Gebruiker is overeengekomen.

Gebruiker: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en wenst te beschikken over het gebruik van de applicatiesoftware. Onder de gebruiker vallen zowel Consumenten als Bedrijven.

Consument: De Gebruiker niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep en die via de Spaarkoning App een Product bij een Bedrijft afneemt en hiermee punten spaart bij de aangesloten Bedrijven op het platvorm Spaarkoning.

Bedrijf: De Gebruiker handelend in de uitoefening van een bedrijf of een beroep.

Gebrek: Een fout in de applicatiesoftware of een gebeurtenis die ertoe leidt dat de applicatiesoftware niet adequaat functioneert, dan wel er toe leidt dat de applicatiesoftware niet beschikbaar is voor gebruik.

Updates: Een nieuwe release van de applicatiesoftware, waarin tot dan toe bekende gebreken zijn verwijderd en/of een beperkte verbetering of uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden.

Applicatiesoftware: Loyaliteitssoftware ontwikkeld door Spaarkoning voor Consumenten en Bedrijven. Voor Bedrijven de Android Tablet applicatiesoftware: Spaarkoning Business Tablet. Voor Consumenten de iOS en Android Smartphone applicatiesoftware: Spaarkoning App. Voor zowel Bedrijven als Consumenten het Spaarkoning CMS.

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Spaarkoning en de Gebruiker in de hoedanigheid als Bedrijf, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De Gebruiker in de hoedanigheid als Consument gaat met deze voorwaarden akkoord zodra de Consument zich registreert. De Consument heeft de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden te bekijken via de store en zal voorafgaand aan de registratie in de Spaarkoning App gewezen worden op de Algemene Voorwaarden.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Spaarkoning, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Spaarkoning en de Gebruiker in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.6 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Spaarkoning zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes

2.1 Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op de Gebruiker in de hoedanigheid als Bedrijf.

2.2 Aanbiedingen en/of offertes worden elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.3 Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende 14 dagen geldig. Na verloop van 14 dagen vervalt de aanbieding en/of offerte.

2.4 Spaarkoning kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Gebruiker, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Spaarkoning daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Spaarkoning anders aangeeft.

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Spaarkoning niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.7 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Spaarkoning tussenpersoon

3.1 Spaarkoning fungeert als een online platform waar aanbod en vraag bij elkaar worden gebracht. Wanneer een Bedrijf de Spaarkoning Business Tablet afneemt wordt het Bedrijf een spaarlocatie. Consumenten kunnen met de smartphone via de Spaarkoning App en/of met een keycard bij deze locaties terecht om punten te sparen.

3.2 Indien de Consument via de Spaarkoning Business Tablet punten ontvangt van een spaarlocatie is hieraan voorafgaand een overeenkomst tussen Consument en Bedrijf tot stand gekomen.

3.3 Ten aanzien van deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden van het Bedrijf van toepassing en niet de algemene voorwaarden van Spaarkoning.

3.4 Spaarkoning is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Consument en het Bedrijf. Tevens is Spaarkoning nimmer aansprakelijk voor schade die de Consument of Bedrijf ten gevolge van deze overeenkomst heeft geleden.

3.5 Spaarkoning is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het bepalen van het aantal gespaarde punten en/of het verval of verlies van de gespaarde punten.

3.6 Spaarkoning is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het bepalen van de beloningen en aanbiedingen die het Bedrijf aan de consument aanbiedt.

Artikel 4 Toegang applicatiesoftware

4.1 De Gebruiker krijgt na het downloaden van de applicatiesoftware toegang tot het gebruik en de functionaliteiten van de applicatiesoftware. In het geval van een Bedrijf is na het verschaffen van toegang tot het gebruik van de tablet applicatiesoftware het risico van de zaak overgedragen naar de Gebruiker.

4.2 Nadat de Overeenkomst tussen Bedrijf en Spaarkoning is ondertekend installeert Spaarkoning de Android tablet applicatiesoftware op de gekochte tablet en plaatst deze in de tablethouder. Na de installatie zal alles verzonden worden naar het opgegeven adres.

4.3 De Gebruiker verstrekt tijdig alle gegevens, instructies, materialen en wachtwoorden, die noodzakelijk zijn voor het verschaffen van toegang tot de softwareapplicatie of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Spaarkoning.

4.4 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Spaarkoning het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Gebruiker.

4.5 Spaarkoning zal de Gebruiker via een internetverbinding de applicatiesoftware beschikbaar stellen via de store en beschikbaar houden voor gebruik, tenzij Spaarkoning besluit om de applicatiesoftware te stoppen en deze te verwijderen uit de store. De Gebruiker is verplicht om een stabiele internetverbinding te hebben.

Artikel 5 Intellectuele eigendom applicatiesoftware

5.1 Spaarkoning behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

5.2 De intellectuele eigendomsrechten voor de applicatiesoftware en de Updates van de applicatiesoftware komen toe aan Spaarkoning.

5.3 De intellectuele eigendomsrechten van de gegevens, informatie en data die de Gebruiker heeft ingevoerd in de applicatiesoftware komen toe aan Spaarkoning.

5.4 Spaarkoning behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 6 Gebruiksvoorwaarden applicatiesoftware

6.1 Spaarkoning verschaft de Gebruiker het volledige en niet-overdraagbare gebruik van de applicatiesoftware.

6.2 Het gebruiksrecht kent onder meer de volgende beperkingen:

- het is de Gebruiker niet toegestaan de applicatiesoftware en de documentatie in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken;

- het is de Gebruiker niet toegestaan de applicatiesoftware en de documentatie te wijzigen, of aan te passen.

- Het is de Gebruiker niet toegestaan de gebruiksrechten voor de applicatiesoftware aan een derde over te dragen of inzicht hierin te verlenen.

6.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de applicatiesoftware en de documentatie te verwijderen.

Artikel 7 Gebreken applicatiesoftware

7.1 De Gebruiker is gehouden de applicatiesoftware binnen 14 dagen, nadat hij toegang heeft tot het gebruik te onderzoeken of het conform de eisen functioneert die in het normale handelsverkeer gelden.

7.2 Gebreken dient de Gebruiker binnen 14 dagen na ontdekking ervan aan Spaarkoning te melden.

7.3 Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na ontdekking ervan aan Spaarkoning gemeld te worden.

7.4 Indien de Gebruiker een Gebrek meldt, dan zal Spaarkoning zich ervoor inspannen dit Gebrek bij de volgende Update van de applicatiesoftware is opgelost.

7.5 Het recht op herstel van de applicatiesoftware bij een Update komt te vervallen indien Gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld.

7.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Gebruiker Spaarkoning binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het Gebrek.

Artikel 8 Update(s) applicatiesoftware

8.1 Spaarkoning kan van tijd tot tijd Updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van de applicatiesoftware. Hiertoe behoeft Spaarkoning geen (schriftelijke) toestemming van de Gebruiker.

8.2 Applicatiesoftware Updates voor de Spaarkoning Business Tablet zullen geautomatiseerd geschieden via de store.

8.3 Alvorens de Updates voor de Spaarkoning Business Tablet uit te brengen dient Spaarkoning de Gebruiker in de hoedanigheid van Bedrijf hierover twee weken van tevoren nader te informeren. Voor de Updates voor de Spaarkoning App dient Spaarkoning de Gebruiker in de hoedanigheid van Consument niet te informeren. Deze verneemt de wijzigingen via de store.

8.4 Spaarkoning behoudt het recht haar applicatiesoftware regelmatig en, geheel naar eigen inzicht, te wijzigen of beëindigen. Daarnaast behoudt Spaarkoning het recht voor om de wijze waarop de service wordt aangeboden en geëxploiteerd te wijzigingen.

Artikel 9 Totstandkoming overeenkomst

9.1 De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Gebruiker van de aanbieding, offerte of algemene voorwaarden van Spaarkoning of door ondertekening van de overeenkomst.

Artikel 10 Overeenkomst

10.1 De Overeenkomst wordt ten aanzien van de Gebruiker in de hoedanigheid van Consument aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.2 De Overeenkomst wordt ten aanzien van de Gebruiker in de hoedanigheid van Bedrijf aangegaan voor de periode van één jaar, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van de overeenkomst zal de overeenkomst van rechtswege voor één jaar worden verlengd.

Artikel 11 Beëindiging overeenkomst

11.1 Spaarkoning en de Gebruiker kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

11.2 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

11.3 Zowel Spaarkoning als de Gebruiker in de hoedanigheid van een Consument kunnen de overeenkomst te allen tijde, zonder opgaaf van redenen beëindigen. De Gebruiker in de hoedanigheid van een Bedrijf heeft een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 12 Wijziging overeenkomst

12.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Spaarkoning de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

12.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Spaarkoning zal de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

12.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Spaarkoning de Gebruiker hierover van tevoren over inlichten.

12.4 Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Spaarkoning daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Spaarkoning proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

12.5 Spaarkoning zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Spaarkoning kunnen worden toegerekend.

12.6 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Gebruiker en Spaarkoning zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 13 Uitvoering overeenkomst

13.1 Spaarkoning zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

13.2 Spaarkoning heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 De Gebruiker verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Spaarkoning.

13.4 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Spaarkoning het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Gebruiker.

13.5 De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 Prijzen en tarieven

14.1 De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

14.2 De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

14.3 Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Spaarkoning.

14.4 Van alle bijkomende kosten zal Spaarkoning tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Gebruiker opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Gebruiker door kunnen worden berekend.

Artikel 15 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

15.1 Indien Spaarkoning bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Spaarkoning gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

15.2 Indien Spaarkoning het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Spaarkoning zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

15.3 Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Gebruiker de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

- de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Spaarkoning rustende verplichting ingevolge de wet;

- de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden

die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

- Spaarkoning alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

- bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

15.4 De Gebruiker heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Artikel 16 Levering

16.1 Levering vindt plaats op het door de Gebruiker opgegeven adres.

16.2 De Gebruiker is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

16.3 Indien de Gebruiker op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Gebruiker, nadat Spaarkoning de Gebruiker hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 17 Leveringstermijnen

17.1 De levering zal plaatsvinden binnen een door de Spaarkoning opgegeven termijn.

17.2 Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

17.3 Indien Spaarkoning gegevens of instructies nodig heeft van de Gebruiker, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstermijn aan nadat de Gebruiker deze aan Spaarkoning heeft verstrekt.

17.4 Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Gebruiker Spaarkoning schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Spaarkoning alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

17.5 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Spaarkoning zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Spaarkoning binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 18 Uitvoeringstermijnen

18.1 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Spaarkoning opgegeven termijn.

18.2 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

18.3 Indien Spaarkoning gegevens of instructies nodig heeft van de Gebruiker, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Gebruiker deze aan Spaarkoning heeft verstrekt.

18.4 Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Gebruiker Spaarkoning schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Spaarkoning alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

18.5 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Spaarkoning zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Spaarkoning binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 19 Betaling

19.1 Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Spaarkoning aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering en/of middels automatische incasso, tenzij anders is overeengekomen.

19.2 Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. De eenmalige aanschafkosten van een tablet kunnen zowel voorals achteraf worden voldaan. De periodieke kosten voor het gebruik van de applicatiesoftware dienen vooraf betaald te worden.

19.3 Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Spaarkoning aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

19.4 De Gebruiker is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

19.5 Spaarkoning en de Gebruiker kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Gebruiker betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

19.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

19.7 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Gebruiker, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

19.8 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Spaarkoning en de verplichtingen van de Gebruiker jegens Spaarkoning onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

20.1 Alle door Spaarkoning in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Spaarkoning totdat de Gebruiker hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. Onder het voorgaande valt niet de applicatiesoftware.

20.2 Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

20.3 Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Gebruiker, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 21 Opschorting

21.1 Indien de Gebruiker een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Spaarkoning het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

21.2 Voorts is Spaarkoning bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst Spaarkoning omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Gebruiker bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Spaarkoning kan worden gevergd.

21.3 Spaarkoning behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen

Artikel 22 Ontbinding

22.1 Indien de Gebruiker een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Spaarkoning bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

22.2 Voorts is Spaarkoning bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst Spaarkoning omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Gebruiker bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- door de vertraging aan de zijde van de Gebruiker niet langer van Spaarkoning kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Spaarkoning kan worden gevergd;

- de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

- de Gebruiker onder curatele wordt gesteld;

- de Gebruiker of de eigenaar van een bedrijf komt te overlijden.

22.3 Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

22.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Spaarkoning op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

22.5 Indien Spaarkoning de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Spaarkoning niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

22.6 Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Gebruiker, is de Gebruiker aansprakelijk voor de door Spaarkoning geleden schade.

Artikel 23 Overmacht

23.1 Een tekortkoming kan niet aan Spaarkoning of de Gebruiker worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

23.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Spaarkoning geen invloed kan uitoefenen en waardoor Spaarkoning niet in staat is de verplichtingen na te komen.

23.3 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, inof uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Spaarkoning in redelijkheid niet van de Gebruiker mag worden verlangd.

23.4 Spaarkoning heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Spaarkoning zijn verbintenis had moeten nakomen.

23.5 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

23.6 Zowel Spaarkoning als de Gebruiker kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

23.7 Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Spaarkoning zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

23.8 Indien Spaarkoning ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Spaarkoning gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Gebruiker is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 24 Garanties applicatiesoftware

24.1 Spaarkoning garandeert dat de applicatiesoftware functioneert conform de specificaties.

24.2 Spaarkoning garandeert dat het verlenen van gebruiksrechten aan de Gebruiker als bedoeld in deze Overeenkomst niet in strijd is met rechten van derden.

24.3 De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

24.4 De Gebruiker heeft gedurende de garantietermijn recht op kosteloos herstel van Gebreken en oplossen van bugs. Spaarkoning zal Gebreken oplossen bij de eerstvolgende Update.

24.5 De garantie vervalt indien en voor zover Spaarkoning aantoont dat de desbetreffende Gebreken zijn ontstaan door foutherstel, onderhoud of wijzigingen uitgevoerd door of namens de Gebruiker.

24.6 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Gebruiker of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Spaarkoning in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

24.7 De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Spaarkoning geen invloed op uit kan oefenen. Hieronder valt in ieder geval een onstabiele internetverbinding van de Gebruiker

Artikel 25 Garanties

25.1 Voor de geleverde Producten welke niet Applicatiesoftware zijn geeft Spaarkoning garanties conform de door Spaarkoning zijn leverancier geleverde garantietermijnen.

25.2 Spaarkoning draagt er zorg voor dat er garantie wordt verstrekt aan de Gebruiker.

25.3 Indien de Gebruiker gebruik heeft gemaakt van zijn garantie en het aankoopbedrag moet worden teruggestort, dan stort Spaarkoning uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Artikel 26 Aansprakelijkheid

26.1 De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Spaarkoning is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Spaarkoning.

26.2 Spaarkoning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Gebruiker. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

26.3 De Gebruiker erkent dat Spaarkoning de applicatiesoftware kan verwijderen of stilleggen. Spaarkoning is niet aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat.

26.4 De applicatiesoftware is afhankelijk van de algemene werking van het internet en het world wide web. Spaarkoning heeft hier geen invloed op en heeft geen invloed over bepaalde factoren die nodig zijn voor de onafgebroken werking van het internet en het world wide web.

26.5 De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het gebruik van de applicatiesoftware, of het niet kunnen gebruiken ervan, volledig voor eigen risico is.

26.6 Spaarkoning is niet aansprakelijk voor onderbreking van de dienstverlening waardoor de Gebruiker punten of producten misloopt.

26.7 Spaarkoning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Spaarkoning is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Spaarkoning kenbaar behoorde te zijn.

26.8 Indien Spaarkoning aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Spaarkoning beperkt tot maximaal € 15.000 of tot het bedrag waarop de door Spaarkoning aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Spaarkoning overeenkomstig de verzekering draagt.

26.9 De Gebruiker dient de schade waarvoor Spaarkoning aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Spaarkoning te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

26.10 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Spaarkoning vervalt binnen één jaar nadat de Gebruiker bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

26.11 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Spaarkoning of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 27 Vrijwaring

27.1 De Gebruiker vrijwaart Spaarkoning voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Gebruiker toerekenbaar is.

27.2 Indien Spaarkoning door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Spaarkoning zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Spaarkoning en derden komen verder voor rekening en risico van de Gebruiker.

27.3 Door de applicatiesoftware te gebruiken, bevestigt de Gebruiker zijn bereidheid Spaarkoning, haar bestuurders, directeuren, werknemers, aangesloten partijen, agenten, aannemers en licentiegevers vrij te waren van claims die voortvloeien uit inbreuk door u op deze licentie, uw gebruikmaking van de applicatiesoftware, uw persoonlijke content of enige handeling die Spaarkoning onderneemt in het kader van onderzoek van een vermoeden van schending door u van deze licentie.

Artikel 30 Verjaringstermijn

30.1 Voor alle vorderingen jegens Spaarkoning en de door Spaarkoning (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

30.2 Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Gebruiker Spaarkoning ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 31 Privacy

31.1 Alle gegevens die via de applicatiesoftware binnen komen worden in de database van Spaarkoning opgeslagen op een in beveiligde Europese server welke is ingericht en beheerd wordt door onze ontwikkelaar Solid Digital(kvk: 63853957).

31.2 Spaarkoning draagt er zorg voor dat het gebruik van de gegevens die zijn opgeslagen geschiedt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke op 25 mei 2018 in Europa van kracht is.

31.3 Spaarkoning verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker omdat de Gebruiker gebruikt maakt van onze diensten en/of deze gegevens vrijwillig en niet verplicht door de Gebruiker aan Spaarkoning worden verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Spaarkoning verwerkt:

- E-mailadres;

- Voor- en achternaam;

- Geslacht;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- Geboortedatum;

- Locatiegegevens.

31.4 Spaarkoning verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- om de mogelijkheid te bieden om een account te maken;

- om goederen en diensten af te leveren ;

- om contact mee op te nemen om de dienstverlening uit te voeren;

- om te informeren over de wijzigingen betreffende diensten van Spaarkoning;

- Geanonimiseerde data aan onze klanten te verstrekken.

31.5 Bij het bezoeken van onze website www.spaarkoning.nl kan Spaarkoning informatie van de Gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Spaarkoning gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

31.6 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Spaarkoning kan echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Spaarkoning zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spaarkoning.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

31.7 De gegevens en informatie die de Gebruiker aan Spaarkoning verstrekt, zal Spaarkoning zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Spaarkoning neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Spaarkoning neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@spaarkoning.nl.

31.8 Spaarkoning zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is niet tijdsgebonden, maar afhankelijk van actieve/inactieve gebruikersstatus. Spaarkoning bewaart de gegevens zolang als de gebruiker actief is. Als die gebruiker inactief/verwijderd wordt worden de gegevens ook verwijderd.

31.9 Spaarkoning deelt geen gegevens aan derden ten behoeven van commerciële doeleinde. Spaarkoning zal deze wel delen als dit is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

31.10 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Spaarkoning gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Spaarkoning zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Spaarkoning niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

31.11 De Gebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te wijzigingen of te verwijderen. Dit kan de Gebruiker realiseren via zijn persoonlijke instellingen van zijn account. Indien het de Gebruiker niet lukt zijn gegevens te wijzigen kan de Gebruiker contact opnemen met info@spaarkoning.nl. Spaarkoning zal op dit verzoek binnen vier weken reageren.

Artikel 32 Wijziging algemene voorwaarden

32.1 Spaarkoning heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

32.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

32.3 Spaarkoning zal de Gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

32.4 De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Gebruiker op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

32.5 Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, zullen de voormalige algemene voorwaarden van toepassing zijn en zal de Overeenkomst niet automatisch worden verlengd.

Artikel 33 Toepasselijk recht en geschillen

33.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Spaarkoning partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Gebruiker zijn woonplaats in het buitenland heeft.

33.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

33.3 Geschillen tussen Spaarkoning en de Gebruiker zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden- Nederland, locatie Almere, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 34 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 32110968.

Ook uw omzet verhogen door de inzet van een spaarsysteem?

Contact opnemen
of stuur ons een email