Privacy voorwaarden Spaarkoning

Per25 mei 2018

 1. Alle gegevens die via de applicatiesoftware binnen komen worden in de database van Spaarkoning opgeslagen op een in beveiligde Nederlandse server welke is ingericht en beheerd wordt door onze ontwikkelaar App-Vise(kvk: 54766427).
 2. Spaarkoning draagt er zorg voor dat het gebruik van de gegevens die zijn opgeslagen geschiedt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke op 25 mei 2018 in Europa van kracht is.
 3. Spaarkoning verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker omdat de Gebruiker gebruikt maakt van onze diensten en/of deze gegevens vrijwillig en niet verplicht door de Gebruiker aan Spaarkoning worden verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Spaarkoning verwerkt:
  • E-mailadres;
  • Voor-en achternaam;
  • Geslacht;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • eboortedatum;
  • Locatiegegevens.
 4. Spaarkoning verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • om de mogelijkheid te bieden om een account te maken;
  • om goederen en diensten af te leveren;
  • om contact mee op te nemen om de dienstverlening uit te voeren;
  • om te informeren over de wijzigingen betreffende diensten van Spaarkoning;
  • geanonimiseerde data aan onze klanten te verstrekken.
 5. Bij het bezoeken van onze website www.spaarkoning.nl kan Spaarkoning informatie van de Gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Spaarkoning gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
 6. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Spaarkoning kanechter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als uer van overtuigd bent dat Spaarkoning zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spaarkoning.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
 7. De gegevens en informatie die de Gebruiker aan Spaarkoning verstrekt, zal Spaarkoning zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Spaarkoning neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Spaarkoning neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@spaarkoning.nl.
 8. Spaarkoning zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uwgegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is niet tijdsgebonden, maar afhankelijk van actieve/inactieve gebruikersstatus. Spaarkoning bewaart de gegevens zolang als de gebruiker actief is. Als die gebruiker inactief/verwijderd wordt worden de gegevens ook verwijderd.
 9. Spaarkoning deelt geen gegevensaan derden ten behoeven van commerciële doeleinde. Spaarkoning zal deze alleen delen als dit is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 10. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Spaarkoning gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Spaarkoning zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Spaarkoning niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 11. De Gebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te wijzigingen of te verwijderen. Dit kan de Gebruiker realiseren via zijn persoonlijke instellingen van zijn account. Indien het de Gebruiker niet lukt zijn gegevens te wijzigen kan de Gebruiker contact opnemen met info@spaarkoning.nl. Spaarkoning zal op dit verzoek binnen vier weken reageren.

Onze privacy voorwaarden zijn onderdeel van onze algemene voorwaarden (nr. 31) welke u kunt vinden onderaan onze website www.spaarkoning.nlen gedeponeerd zijn bij de Kvk onder nummer: 32110968